Over Ons

Voor wie?
Iedereen die per maand minder dan een vastgesteld minimum heeft te besteden aan voedsel en kleding kan een beroep doen op de voedselbank.
Socius Maatschappelijk Dienstverleners  beoordeelt of een aanvrager in aanmerking komt. Periodiek wordt bij klanten van de voedselbank beoordeeld of zij nog steeds recht hebben op hulp. Men kan maximaal 3 jaar klant blijven van de voedselbank. In de praktijk heeft 75% van de klanten slechts 3-6 maanden hulp nodig.

Lees meer over de klanten

Door wie?
Onze voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand wordt voor zijn of haar werk betaald, niemand is in loondienst.

Lees meer over de vrijwilligers

Dankzij wie?
De voedselbank is volledig afhankelijk van giften in natura (voedsel) en geld. Dankzij de steun van incidentele en vaste sponsoren en donateurs kunnen wij mensen helpen die korte tijd in problemen verkeren.

Lees meer over de sponsoren

Hoe kunt u helpen?

  • Met levensmiddelen: af te geven in onze loods op donderdag van 12.00-16.00 uur of bij inzamelingsacties.
  • Met een (periodieke) donatie op rekening NL06 RABO 0120 4726 86
    t.n.v. Voedselbank IJmond Noord.
  • Voor het doneren van voedselpakketten, worden onze sponsoren met een bevestiging van de bestelling, bedankt voor de donatie. Deze donaties worden direct gereserveerd voor het aankopen van voedsel, zodra er onvoldoende basisproducten bij ons beschikbaar zijn.

    . Wij ontvangen de laatste tijd ook met enige regelmaat, giften via een bankoverschrijving. Wanneer het adres van de schenker bij ons bekend is, lukt het ons om per post, een schriftelijke bevestiging te zenden. Dit is echter vaak niet het geval aangezien de banken in het kader van de Wet op de privacy, geen adres mogen verstrekken van de afzender.
    Mocht u prijs stellen op een bevestiging van uw gift via de bank, laat het ons dan weten via het e-mailadres info@voedselbankijmond.nl. Het bankafschrift toont n.l. wel de naam, maar niet het adres van de schenker.

De Voedselbank IJmond Noord werkt nauw samen met de Stichting Voedselbanken Nederland. Daardoor is zij in staat producten van landelijk opererende bedrijven ook aan de inwoners van IJmond Noord ten goede te laten komen.

Privacy
De voedselbank vodoet voor klanten, vrijwilligers aan de wet op de Privacy die op 26 mei 2018 is ingegaan:
De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
• Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
• Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
• Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
• Tot slot verwerken wij ook u contactgegevens van u als u leverancier bent voor de Voedselbank.
• Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken. En als u met ons communiceert per e-mail, hebben wij natuurlijk uw email-adres in onze computers.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.
U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank IJmond Noord, postadres: Hilbersplein 18, 1944RA Beverwijk
e-mail: informatie@voedselbankijmond.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Bestuur Voedselbank IJmond Noord

ANBI-keurmerk

De Stichting Voedselbank IJmond Noord is een erkende goede doelen organisatie en draagt het ANBI keurmerk. Giften zijn daardoor onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Bestuur
Donald van Kollem – voorzitter (voorzitter@voedselbankijmond.nl)
Marleen Kuijpers – secretaris mailadres: secretaris@voedselbankijmond.nl
Ruben Boas – penningmeester mailadres penningmeester@voedselbankijmond.nl

Erica van Dongen – vice voorzitter
Vinus van Merode, algemeen bestuurslid, o.a. klantenrelatie
Meike Stuur – klantenrelaties
Adriaan van Nieuwkerk – voedselverwerving