Over ons

Stichting Voedselbank IJmond-Noord heeft de doelstelling om hulp te bieden aan mensen die tijdelijk voedselondersteuning nodig hebben en tracht daarmee tevens verspilling van levensmiddelen tegen te gaan.

Voedselveiligheid

Onze klanten moeten ervan op aan kunnen dat de kwaliteit van het voedsel dat zij krijgen gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in Nederland richtlijnen opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden daarop ook gecontroleerd.
Inspecteurs van onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven, werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, komen dit periodiek controleren. De Voedselbank IJmond-Noord is gecertificeerd door de Houwers Groep en wordt jaarlijks door hen gecontroleerd. Ons certificaat is met de link onder aan deze bladzijde in te zien.

Privacywetgeving (AVG)

Privacy statement Voedselbank Voedselbank IJmond-Noord

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van uw privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en bewaren (‘verwerken’).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Uw gegevens als klant verwerken wij om de levering van de voedselpakketten mogelijk te kunnen maken. Uw gegevens als vrijwilliger verwerken wij in het kader van uw werkzaamheden als vrijwilliger.

De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens verwerken is wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verwerken. Als uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Na het intrekken van uw toestemming zal de Voedselbank uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er een andere grondslag is op basis waarvan wij uw gegevens verwerken.
In enkele gevallen verwerkt de Voedselbank uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder leest u wat voor soort persoonsgegevens wij van u verwerken.

  • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling, inkomsten en vaste uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij de Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv verwerken.
  • Als u een donatie doet aan de Voedselbank verwerken wij uw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft
  • Wij verwerken uw contactgegevens als u leverancier bent van de Voedselbank.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken. Wanneer u per e-mail met ons communiceert, wordt uw e-mailadres ook verwerkt.
  • De website van onze voedselbank maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Cookieverklaring op onze website.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons betrokken bent. We zullen uw gegevens ook niet delen met derden, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens te delen op basis van wetgeving of wij hiervoor vooraf uw toestemming hebben gekregen.
We nemen daarnaast passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het risico op misbruik van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn en het recht uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijdert de Voedselbank uw gegevens uit onze systemen.
U heeft voorts in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Heeft u een vraag of een klacht?

Als u na het doorlezen van deze privacyverklaring vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via mail: secretaris@voedselbankijmond.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u in dat geval aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

ANBI status

Voedselbank IJmond-Noord heeft de ANBI status. Dat betekent dat de Voedselbank IJmond-Noord een Algemeen Nut Beogende Instelling is die zich inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Onze organisatie bestaat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers die voldoen aan de in Nederland geldende integriteitseisen. Wij vragen aan onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het dagelijks bestuur bestaat uit ervaren onbezoldigde bestuurders.

Jaarlijks wordt de jaarrekening van de Voedselbank IJmond-Noord samengesteld door een onafhankelijke externe accountant, deze is op deze site voor iedereen toegankelijk.

Integriteit en vertrouwenspersonen Integriteitscode

Voedselbank IJmond-Noord vindt integer werken belangrijk. Dat geldt zeker voor onze contacten met deelnemers die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Voedselbank Nederland heeft een aantal regels opgesteld over hoe Voedselbank IJmond-Noord de integriteit in de uitvoering van haar vrijwilligerstaken kan bevorderen en bewaken. Speciale aandacht gaat uit naar ongewenst gedrag van vrijwilligers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door Voedselbank Nederland wordt onderschreven en die wij ook binnen Voedselbank IJmond-Noord actief uitdragen.

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan echter soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er landelijk vertrouwenspersonen benoemd waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij je daarmee hebt ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er trouwens ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel.

Klachten

Ben je een deelnemer, leverancier of andere belanghebbende van Voedselbank IJmond-Noord? Voor klachten over de Voedselbank IJmond-Noord kun je je wenden tot het bestuur van de Voedselbank IJmond-Noord. De gegevens over ons bestuur kun je vinden op deze website bij Contact.
Als jouw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd naar het e-mailadres: klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijke team klanten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waar iedereen zich in kan vinden.
Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt dan kun je de klacht indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. De klacht voor het arbitragecollege kun je ook indienen via het adres: klachten@voedselbankennederland.nl.

Voorzitter Voedselbank IJmond-Noord

Marcel Rozema

Voorzitter Voedselbank IJmond-Noord

Marcel Rozema

Secretaris Voedselbank IJmond-Noord

Ankie Poen

Ankie Poen

Penningmeester Voedselbank IJmond-Noord

Kaspar Engels

Algemeen Bestuurder Voedselbank IJmond-Noord

Martien Herruer

Algemeen Bestuurder Voedselbank IJmond-Noord

Martien Herruer

Bestuurslid Fondsenwerving

Vacature

Bestuurslid Fondsenwerving