ANBI

 
Voedselbank IJmond Noord:

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34247485  
RSIN/fiscaalnummer 8157373734                                                          
Vestigingsnr. 000022073280, Hilbersplein 18, Beverwijk

Bestuursamenstelling:
D. van Kollem, voorzitter
M. Kuijpers, secretaris
R.D. Boas, penningmeester
E. van Dongen-Kuiper, vice voorzitter

L. van Merode, algemeen bestuurslid o.a. klantenrelatie
M. Stuur, klantenrelatie

IBANNR. NL06 RABO 0120 4726 86

HET FINANCIEEL/INHOUDELIJK JAARVERSLAG VAN STICHTING VOEDSELBANK IJMOND NOORD 2011 t/m 2018 KUNT U LEZEN OP DEZE SITE (downloads).

Beleidsplan Stichting Voedselbank IJmond-Noord 2019-2020
De doelstelling van de Stichting Voedselbank IJmond-Noord gevestigd in Beverwijk, is onveranderd sinds de (notariële) oprichting van de Stichting op 28 april 2006 en is tweeledig:
• Voor een bepaalde periode voedselpakketten te verstrekken (noodhulp) aan huishoudens die in acute financiële nood verkeren en hen te helpen een moeilijke periode te overbruggen.
• Voorkomen van verspilling en vernietiging van consumabel voedsel.

Het actuele beleid van de Stichting is:
• Wekelijks circa 110 tot 150 huishoudens van een voedselpakket te voorzien in onze regio, die zich uitstrekt van Velsen Noord tot en met Castricum.
• Het onderhouden van de koel/vriesfaciliteiten, die het mogelijk maken verse voedingsmiddelen op te slaan en aan onze klanten te verstrekken. De nodige maatregelen treffen om de gehele koelketen bewaking en kwaliteitsbeheer te waarborgen.
• Streven naar een “groen” certificaat volgens het Handboek Voedselveiligheid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Hiermee voldoen we aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit.
• Het benaderen van bedrijven voor de levering van voedingsmiddelen
• Het benaderen van particulieren door middel van supermarktacties om de Stichting in natura te ondersteunen met de schenking van houdbare (voedings)middelen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:
• Het inzamelen en op verzoek van bedrijven ophalen van voedingsmiddelen.
• Het distribueren van voedingsmiddelen in kratten, naargelang de gezinsgrootte van de huishoudens, iedere vrijdag op (vier) uitdeelpunten in de regio.
• Vanaf de oprichting wordt de intake van cliënten, in nauwe samenwerking met het zorgloket van de betreffende gemeente, verzorgd door Socius (maatschappelijk dienstverleners). Dit gebeurt aan de hand van landelijke normen (2019), zoals vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.
. Socius biedt oplossingen voor de werkelijke problemen van de klanten en ziet er op toe dat deze huishoudens de juiste hulpverlening krijgen om uit de problemen te komen. Voor het zover is en mensen hun weg hebben gevonden in de hulpverlening, is een voedselpakket een middel om door een moeilijke periode heen te komen. Halfjaarlijks wordt getoetst of de betreffende cliënt nog aan die normen voldoet. “Geen pakket zonder traject” is het motto.
• De klantenadministratie van de Stichting verwerkt de intake van de sociaal raadslieden van Socius
• De Voedselbank beheert de administratie en is eindverantwoordelijke voor het toekennen van een voedselpakket.

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Nederland
De Stichting is middels een schriftelijke overeenkomst, in 2013 aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Doel is meer transparantie, meer betrokkenheid, betere dienstverlening en vooral een eenduidiger visie en beleid.
De Stichting is eveneens aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Noord Holland.

Fondswerving
De Stichting werft primair geldmiddelen die nodig zijn voor de exploitatie van de bedrijfsvoering. Deze kosten worden betaald uit giften en donaties van kerkelijke instanties, bedrijven, stichtingen, service clubs en particulieren. Teneinde een gestage stroom van donaties te waarborgen dient onderzocht te worden hoe een zodanige vriendenkring is op te bouwen om dit gerealiseerd te krijgen. Te denken valt aan vrienden als bedrijven, MKB, zzp’ers en particulieren.
De huur van de loods wordt betaald uit waarderingssubsidies van de vier gemeenten, Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest waar de voedselbank actief is.
De stichting heeft geen religieuze, politieke of levensbeschouwelijke grondslag maar helpt huishoudens uitsluitend uit humanitaire overwegingen.

Beheer van fondsen en vermogen
De Stichting tracht een algemene reserve op te bouwen van één jaarexploitatie, vermeerderd met een reservering voor:
• Vervanging en herstel van de bestelauto
• Nakoming van verplichting aan klanten gedurende drie maanden bij eventuele beëindiging van de Stichting.
• Bij de (regionale) Stichting Voedselbank Noord-Holland aangegane verplichtingen ter zake van huur en onderhoud van een loods voor de regionale distributie van overtollige voedingsmiddelen.
De Stichting heeft buiten de genoemde reserveringen geen vermogen en streeft er ook niet naar zo’n vermogen onder haar beheer te hebben of te nemen.

Besteding van fondsen en vermogen
De Stichting zal het bestaande vermogen voor 100 % besteden aan de kosten samenhangend met de ondersteuning van behoeftige huishoudens in de regio IJmond, ook bij eventuele beëindiging van de werkzaamheden van de Stichting.

Beverwijk, maart 2019

Voorzitter Voedselbank IJmond-Noord
D. van Kollem

Ÿ